Brycen Myanmar CO., LTDအားတည်ထောင်ခြင်း

Brycen Myanmar CO., LTDအားတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများရောင်းချခြင်း၊ rental and original brandမိတ်ကပ်များရောင်းချခြင်း လည်းပြုလုပ်ပါသည်။
မြန်မာတွင် ပစ္စည်းများ ရောင်းချချင်သူများအားလည်း marketingပြုလုပ်ပါသည်။