ဆက်သွယ်ရန်

Home » ဆက်သွယ်ရန်

Brycen Myanmar ရန်ကုန်ရုံး


နေရပ်လိပ်စာ

 • အမှတ်(၁၇၈/၁၈၀) ၊ ၃၆လမ်း အလယ်ဘလောက်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်

 • Admin & Accountant: (+၉၅) ၀၉ ၂၅၄၀၄၅၃၈၄
  IT ဌာန Hr: (+၉၅) ၀၉၂၆၉၀၁၇၈၆၉
  IT ဌာန: (+၉၅) ၀၉ ၄၅၉၉၄၃၆၄၅

 •  www.brycenmyanmar.com.mm

ဆက်သွယ်ရန်

 • အကြောင်းအရာ

 • အမည်

 • အီးမေးလ်


 • သတင်းစကားLogin


Don't have an account? Create one now.
It's free and simple! Register

Register

Please register to watch videos.


Already have an account? Login

Forgot Password