ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

Home » ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်


ကုန်ပစ္စည်းမှာကြားမှုများစီမံခန့်ခွဲခြင်း ၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ Barcodeစနစ်ဖြင့်ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းများကိုအဆင့်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်သော Warehouse Management Systemတခုဖြစ်ပါသည်၊၊
WMS

Features

WMS

ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာ လက်ခံရရှိခြင်း

 • အမှာစာ စုဆောင်းခြင်း

Order စီမံခန့်ခွဲမှု

 • အချိန်ကာလသတ်မှတ်ခြင်း
 • အလုံအလောက်မရှိသော ကုန်ကြမ်းများ၀ယ်ယူခြင်း (ခွင့်ပြုချိန်) 
Order
Barcode

တည်နေရာစီမံခန့်ခွဲမှု

 • Barcodeဖြင့်ပစ္စည်းများ၏တည်နေရာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊၊

လက်ကျန်ကုန်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ကုန်ကြမ်းလက်ကျန်ပမာဏအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Inventory
Productionctrl

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ (ကုန်ကြမ်း ပို့ဆောင်ခြင်း)

ကုန်ချော စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှု ပြီးစီးကြောင်း Register ထည့်သွင်းခြင်း
 • ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
  (ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကြာချိန်၊အလုပ်သမားစရိတ်၊ တပ်ဆင်စရိတ်၊အဆောက်အဦးကုန်ကျစရိတ်)
 • ကုန်ချောပစ္စည်းများ ဂို‌‌‌‌ဒေါင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
Goodsmng
Deli System

ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ကုန်ချောပို့ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက် ညွှန်ကြားချက်များလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
 • ကုန်ကြမ်းပို့ဆောင်မှု ညွှန်ကြားချက်များ

လစဉ်အစီရင်ခံစာ

 • လကုန်သည့်အခါတိုင်း ဂိုဒေါင်ထဲရှိ လက်ကျန် ကုန်ကြမ်းအရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးငွေ များအား တွက်ချက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်း
 • လကုန်သည့်အခါတိုင်း တပ်ဆင်ပြီးသော ကုန်ချောအရေအတွက်၊ တပ်ဆင်လျှက်ရှိသော ကုန်ချောအရေအတွက် နှင့် တန်ဖိုးငွေများအား တွက်ချက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်း
 • လကုန်သည့်အခါတိုင်း ဂိုဒေါင်ထဲရှိ လက်ကျန်ကုန်ချောအရေအတွက် နှင့် တန်ဖိုုးငွေများအားတွက်ချက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်း
Locationmng

Login


Don't have an account? Create one now.
It's free and simple! Register

Register

Please register to watch videos.


Already have an account? Login

Forgot Password