ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

Home » ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်


ကုန်ပစ္စည်းမှာကြားမှုများစီမံခန့်ခွဲခြင်း ၊ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆိုင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊ Barcodeစနစ်ဖြင့်ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းများကိုအဆင့်ဆင့် စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နိုင်သော Warehouse Management Systemတခုဖြစ်ပါသည်၊၊

Features

ကုန်ပစ္စည်းအမှာစာ လက်ခံရရှိခြင်း

 • အမှာစာ စုဆောင်းခြင်း

Order စီမံခန့်ခွဲမှု

 • အချိန်ကာလသတ်မှတ်ခြင်း
 • အလုံအလောက်မရှိသော ကုန်ကြမ်းများ၀ယ်ယူခြင်း (ခွင့်ပြုချိန်) 

တည်နေရာစီမံခန့်ခွဲမှု

 • Barcodeဖြင့်ပစ္စည်းများ၏တည်နေရာကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊၊

လက်ကျန်ကုန်ပစ္စည်း စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ကုန်ကြမ်းလက်ကျန်ပမာဏအားစီမံခန့်ခွဲခြင်း

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များ (ကုန်ကြမ်း ပို့ဆောင်ခြင်း)

ကုန်ချော စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှု ပြီးစီးကြောင်း Register ထည့်သွင်းခြင်း
 • ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
  (ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကြာချိန်၊အလုပ်သမားစရိတ်၊ တပ်ဆင်စရိတ်၊အဆောက်အဦးကုန်ကျစရိတ်)
 • ကုန်ချောပစ္စည်းများ ဂို‌‌‌‌ဒေါင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း

ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်မှု စီမံခန့်ခွဲမှု

 • ကုန်ချောပို့ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်အတွက် ညွှန်ကြားချက်များလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း
 • ကုန်ကြမ်းပို့ဆောင်မှု ညွှန်ကြားချက်များ

လစဉ်အစီရင်ခံစာ

 • လကုန်သည့်အခါတိုင်း ဂိုဒေါင်ထဲရှိ လက်ကျန် ကုန်ကြမ်းအရေအတွက်နှင့် တန်ဖိုးငွေ များအား တွက်ချက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်း
 • လကုန်သည့်အခါတိုင်း တပ်ဆင်ပြီးသော ကုန်ချောအရေအတွက်၊ တပ်ဆင်လျှက်ရှိသော ကုန်ချောအရေအတွက် နှင့် တန်ဖိုးငွေများအား တွက်ချက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်း
 • လကုန်သည့်အခါတိုင်း ဂိုဒေါင်ထဲရှိ လက်ကျန်ကုန်ချောအရေအတွက် နှင့် တန်ဖိုုးငွေများအားတွက်ချက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ခြင်း