ရင်းနှီးငွေ တိုးမြှင့်ခြင်း

Capitalပမာဏအား ယမ်း၁၉၅၀ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။